بررسی شکاف بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلین اجرائی حسابداری مدیریت در اولویت بندی مفاهیم و تکنیک های آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در جوامع پیشرفته، ایجاد و گسترش رشته های تحصیلی، حاصل تعامل عرصه های تجربی و محیط های
آموزشی بوده و این امر موجب موفقیت فعالان تجربی گردیده است. یکی از این زمینه ها حسابداری مدیریتی می
باشد که به عنوان بازوی اصلی مدیریت سازمان ها یاد می شود. در ارتباط با وجود تعامل مابین دانش حسابداری
مدیریت و عرصه های تجربی آن در ایران شواهد چندانی در اختیار نبوده ولی نوعی نگرانی در بین فعالین ذیربط
احساس می شود. پژوهش حاضر به صورتی تجربی به بررسی تعامل بین دانش حسابداری مدیریت و عرصه های
تجربی آن در ایران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های (تولیدی) پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران می باشند که اطلاعات از طریق ارسال پرسش نامه به دانشگاهیان وشاغلین حرفه جمع آوری شده و با
استفاده از آزمون های آماری کروسکال والیس ، تحلیل واریانس و دانکن تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی
از آن بوده که درمورد اهمیت 60 درصد از مفاهیم حسابداری مدیریت بررسی شده بین گروه های آزمودنی تفاوت
معنی داری وجود دارد و به نوعی فرضیه تحقیق که بیانگر وجود فاصله بین تئوری و عمل در حسابداری مدیریت
در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس تهران می باشد مورد تایید واقع می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studing the gaps between students and Management Accounting excutive employees views in levelig concepts and techniques

چکیده [English]

In advanced society the intraction of experimental development and learning
environment and the success it has experienced activities. On of the most important
organizational management areas is accounting management. In relation with the
intraction between knowdlege of accounting management and experimental areas,
there is no data in Iran, but feeled some concerned. This study is discussing the
intraction between accounting management and experimental areas in Iran.
The accepted production firms in stock exchange were the statistical society of this
research. Data gathering by questioner from student and employees with the us of
Kruskal wallis statistical test and analysed by variance and Danken test. The result
indicate that between tested groups with the 60% of importance indicate the
significant diffence so the hypotysis of the research that indicate the gaps
betweenteory and act in accounting management is typically accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting management
  • theoretical training
  • excutive environmentm gap