بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و مکاتبه کننده اصلی

2 ندارد

چکیده

مفهوم افشاء ، مفهوم گسترده ای است که از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است . پژوهش حاضر
مفهوم کیف یت افشای اطلاعات و برخی از عوامل تأثیر گزار بر آن را، مورد مطالعه قرار می دهد . به همین منظور
شرکتهای رتبه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 86 که شامل 311 شرکت بود، به عنوان جامعه آماری
پژوهش انتخاب شد . سپس با استفاده از اطلاعات مندرج در متن صورته ای مالی و یاداشتهای همراه به بررسی رابطه
بین برخی از عوامل تاثیر گذار بر رتبه بندی شرکتهای موجود دربورس اوراق بهادار نظیراندازه شرکت ،بازده داراییها،
اهرم مالی،نوع حسابرس، نوع گزارش حسابرس، درصد مالکیت سهامدار عمده، نوع واحد تجاری و نوع صنعت
پرداخته شد.
در این پژوهش با توجه به اینکه ارائه به موقع اطلاعات به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان عامل اصلی
رتبه بندی شرکت ها از سوی این سازمان مدنظر قرار گرفته بود، از این رو متغیر وابسته، فاصله زمانی بین تاریخ
تهیه صورتهای مالی و تاریخ انجام حسابرسی در نظر گرفته شده است . نتایج تحقیق حاکی از این است که رتبه
افشاء با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط معنی دار مثبت دارد . اما با نوع گزارش حسابرس و درصد مالکیت سهام
رابطه معنی دار منفی دارد . هم چنین رابطه ای میان بازده داراییها، اهرم مالی،نوع حسابرس و نوع واحد تجاری با
رتبه افشاء مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of effective factors on ranking of firm disclosure quality and timeliness Tehran stock exchange

چکیده [English]

In this paper, we have examined the determinants of ranking firms in Tehran
Stock Exchange on the bases of timeliness and disclosure quality. Study sample are
311 firms. We have found there is no relation between return on asset , auditor type,
financial leverage and firm type with financial statements timeliness . But, there is a
positive relation between firm size and industry with financial statements timeliness
in study sample. We have also found a negative association between auditor report
type and governmental ownership with the timeliness of financial statements.
The results of this study show that in emerging markets such as Tehran capital
market, financial statements timeliness is more depend on audit report type. That is,
when the audit report is unqualified , financial statements timeliness would decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Quality
  • timeliness
  • size
  • Audit Report
  • stock exchang organization