موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر موقعیت استراتژیک بر عملکرد شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته است. با توجه به نوع فعالیت شرکت، وضعیت رقبا و نیاز و سلیقه های مشتریان، شرکت
ها نیازمند اتخاذ استراتژی خاصی می باشند تا بتوانند به طور کارآمد با رقبا به رقابت بپردازند، که موجب بهبود
عملکرد مالی در سال های آتی می شود . پژوهش حاضر با انتخاب 38 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1381 تا 1387 ، انجام شده است . روش تحقیق در این پژوهش
همبستگی است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیل ANOVA استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اگرچه بکارگیری استراتژی تمایز و رهبری هزینه ها منجر به ایجاد عملکرد موفق
مالی می گردد، اما تنها با بکارگیری استراتژی تمایز می توان این عملکرد موفق مالی را در سال های آتی حفظ
نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic position and Evaluation of firm performance

نویسندگان [English]

  • Hashem Valipoor
  • Sattar Baseri
چکیده [English]

The thesis is aimed at studying the strategic positioning and firm performance in
firms confirmed by stock exchange of Tehran. Considering the firm’s scope,
competitors' status, and customers’ demands and tendencies, firms require a special
strategy in order to compete with their competitors effectively as well as to improve
the financial performance in future. The current research has conducted by selecting
38 firms through the ones confirmed by stock exchange of Tehran during 1381 to
1387.correlation method was used in this research. Pierson correlation coefficient,
multi-variable linear regression, and ANOVA analysis method have used to data
analyzing and research’s assumptions testing.
The obtained results reveal that while applying the differentiation strategy and
costs leadership results in successful financial performance, but the maintenance of
this successful performance in future years, only can be satisfied by applying
differentiation strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic position
  • differentiation strategy
  • costs leadership strategy