بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی 1 موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر
استفاده می کنند و همچنین منافع دامنه گسترده ای از ذی نفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، را درنظر
می گیرند. براساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، م یتوان
انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها، از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار
باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع
سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرک تها، به حداقل رسیده و ارائه اظهارنظر مقبول توسط
حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد.
در این پژوهش، تاثیر کیف یت سازوکارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل 2 مورد
بررسی قرارگرفته است . فرضیه های پژوهش از طریق بررسی اظهارنظرهای حسابرسان مستقل برای 90 شرکت
بورسی، مربوط به یک دوره زمانی 8 ساله (سال های 80 تا 87 ) با در نظر گرفتن رتبه حاکمیتی این شرکت ها،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در
شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارائه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری
وجود دارد . اما چنین رابطه ای در مورد صاحبکارانی با سطح ح اکمیتی قوی و ارائه اظهارنظر مقبول برای آن ها،
مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance on Independent Auditor's Opinion

نویسندگان [English]

  • Y. Hassas Yeganeh
  • I. Dadashi
چکیده [English]

Optimal system of the corporate governance makes sure that corporations use their
own assets effectively and also they consider the interestes of the extensive range of
stakeholders and community. Based on theoretical topics clients who have stronger
corporate governance provide the more qualitative accounting information. Therefore,
with increasing the quality of accounting information, the probability of occurrence of
fraud and irregularities financial statements will be reduced and the representation of
the unqualified opinions Seem Logical.
In this study, the effect of the quality of the mechanisms of the corporate
governance on the independent auditor's opinion has been investigated.
The hypothesis of this study has been investigated through investigating of the
independent Auditor's Opinion for 90 accepted company in the Stock Market, related
to 8 year time period with considering the governance rate of these corporates. The
results of this investigation indicated that significant relationship between corporate
governance in the corporate with the moderate governance rate and weak one and the
representation of unqualified opinion auditors.
But we don’t see such a relationship for clients with strong governance rate and the
representation of the unqualified opinion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Independent Auditing
  • Auditor's Opinio