بررسی و تبیین متغیرهای حسابداری با نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول و طرف مکاتبه

چکیده

در این تحقیق تلاش شده که ارتباط بین متغیرهای حسابداری با نوع اظهار نظر حسابرس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .
به این منظور تعداد 56 شرکت از طریق بورس و اوراق بهادار بصورت تصادفی در طی دوره زمانی 1380-1386 مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق با توجه به کیفی  بودن متغیر وابسته (مقبول یا غیر مقبول بودن نوع اظهار نظر حسابرس) ازرگرسیون لاجستیک استفاده گردید.در ابتدا با استفاده از آزمونهای کای - دو  و آزمون t به مقایسه میانگین شاخص‌ها در دو رده اظهار نظر مقبول و غیرمقبول پرداخته شده و در نهایت با استفاده از رگرسیون لاجستیک و با استفاده از روشهای اجباری و گام به گام ( پیشرو والد) داده‌ها مدل بندی شده‌اند.شواهدآزمون آماری انجام شده بیانگر نزدیکی مقادیر میانگین کیفیت سود، اندازه شرکت و شاخص مدیریت سود و همچنین انحراف معیار بزرگ متغیرهای یاد شده می باشد که  می تواند حاکی از بی تاثیر بودن آنها در نوع اظهار نظر حسابرس باشد . همچنین نتایج تحقیق نشان داد که  متغیرهای نوع حسابرس و تغییر حسابرس رابطه ای منفی با نوع اظهار نظر حسابرس و بازده داراییها و اهرم مالی رابطه ای مثبت با نوع اظهار نظر حسابرس دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying and explanation of accounting variables as well as the type of auditor’s opinion in the companies listed in Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • B. Banimahd 1
  • B. Shirzad 2
چکیده [English]

In this research, it is done the best to study and survey the relation between accounting variables and type of auditor’s opinion.
Therefore, 56 companies have been tested at random through stock exchange from 2002 to 2008. In this research, it was utilized Logistic Regression since the dependent variable is qualitative (accepting or rejection of the type of auditor’s opinion). It was initially compared the average indices in two groups including accepted and rejected opinions by K2 and T-student tests, finally the data were modeled by Logistic Regression as well as the compelling & step by step ( parent pioneer) methods. The statistic test indicated that the average of profit quality, company size and profit management index and also the deviation of big standards of the mentioned variables are approximately comparable values which is an indicative that they have no effect on the type of auditor’s opinion. The results also showed that there is no relation among the type of auditor’s variables, the change of auditor and the type of auditor’s opinion. However, there is relation among the financial assets yield, leverage and type of auditor’s opinion

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Accounting variables
  • Change of auditor
  • Type of Auditor
  • Company size
  • Auditor’s opinion