بررسی رابطه بین مدیریت جریانات نقدی و هزینه بدهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه میان جریان نقدی مدیریت شده و هزینه بدهی در دوره زمانی 1386-1380  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. مدیریت جریان نقدی به اقدامات آگاهانه مدیر برای تغییر در نحوه گزارش و یا زمان بندی جریانات نقدی عملیاتی گفته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت جریانات نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین نوع ساختار سرمایه در میزان مدیریت جریانات نقدی اثرگذار است ، بطوری که در شرکتهایی که منابع مالی آنها عمدتاً از محل بدهی تامین می شود، مدیریت جریان نقدی بیشتر است.  همچنین اندازه شرکت، درجه اهرم مالی بر مدیریت جریانات نقدی موثر بوده، درحالیکه میزان مالکیت دولت بر آن بی تاثیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relation between cash flow management and the cost of debt

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Vakilifard 1
  • Mehri Davoodi 2
چکیده [English]

In this research we examine the relation between cash flow management and the cost of debt in the Stock Exchange of Iran. The awareness works of management for changing the form or time of reports that conduce reporting cash flow in different form, is cash flow management. The relation between cost of debt and cash flow management provide evidence for the efficiency of uses of debt in process of cash flow information. We also examine the effect of leverage, firm size and corporate governance on cash flow management. The result of  the research show that cash flow management has the direct effect on financial costs and increase it. Also the firm size has a direct and leverage has the indirect effect on cash flow management. We use the technical panel of regression analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash flow management
  • cost of debt
  • governance ownership
  • leverage rate
  • Firm Size