بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود و جریانات نقدی آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و مسئول مکاتبات.

2 ندارد

چکیده

این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظ هکاری در پی شبینی سود و جریانات نقدی آتی
می پردازد. در این زمینه تحقیقی توسط احمد و اسکات ( 2007 ) در محیط آمریکا انجام شده است که در آن به نقش
محافظه کاری در ارتباط با تصمی مگیری مدیران پرداخته است و طی آن مدلی برای جریانات نقدی و هزینه اقلام
خاص ارائه شده است. در پژوهش حاضر با توجه به تحقیقات قبلی و به ویژه تحقیق فوق الذکر دو مدل برای
پیش بینی جریانات نقدی و سود آوری با توجه به شرایط محیطی ایران انتخاب شده است. برای انجام این تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و منبع جم عآوری
داده های مورد نیاز از طریق صور تهای مالی بوده است.
آزمون فرضی ههای تحقیق نشان می دهند که نسبت اهرمی اثری معکوس بر جریانات نقدی و نیز سود آوری دارد
همچنین محافظه کاری اثری معکوس بر جریانات نقدی و اثری مستقیم بر سود آوری دارد و اندازه شرکت اثری
معکوس بر سو دآوری داشته و بر جریانات نقدی ب یتاثیر است. از طرفی رشد فروش و گردش دارای یها اثری بر
جریانات نقدی و سو دآوری در شرکت های مورد مطالعه ندارند. بر اساس نتایج این تحقیق دو مدل برای بررسی
تاثیر محافظه کاری بر جریانات نقدی و سود آوری شرکت های ایرانی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Intellectual Capital and Firms Performance at Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Hashem Nikoomaram 1
  • Hoseyn Zarafshan 2
چکیده [English]

This research discusses about the relationship between Intellectual capital
and performance of accepted companies in Tehran Stock Exchange (TSE).
Here, the measures of performance assessmsnt of net profit, Return on
Investment, Economic Values Added are considered. Indeed, this research can
reply to this question. "does the Intellectual capital influence on performance of
Studied companies, or not?" The concept of intellectual capital is trying to use
the avallble knowledge and intangible assets effectivity. Dimentions of
intellectual Capital include three parts: such as human capital structural capital
wich are considered research.
From the purpose viewpoint method of this research is applicable and its
executive way is descriptive based on corellation that for analysis of hypothesis
is used from the panel analytic method and for estimation of parameters of
regresion model is used from the pocied least squares method. For gathering
the required data, the research are used of audited financial statement of
accepted companies in Tehran Stock Exechange (TSE).
The achieved results of research hypothesis test during 2002 – 2006 showed
that there is a significant relation between intellectual capital and performance
indexes in all of the studied companies and the intellectual capital had affected
on these indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellctual capital
  • Human Capital
  • Structural Capital
  • Customer Capital and Firms Performance