مقایسه مربوط بودن سود عملیاتی در مقایسه با سود غیرعملیاتی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در تحقیق حاضر مربوط بودن سود عملیاتی در مقایسه با اقلام غیر عملیاتی سود در بازار سرمایه ایران بررسی
شد. با توجه به هدف اصلی حسابداری مربوط بودن مفهومی است که همیشه مورد توجه حسابداران و استاندارد
گذاران حسابداری بوده است.طبق تعریف یک قلم اطلاعاتی در صورتی مربوط است که انعکاس آن در ارزشهایبازار دارایی مربوط ناچیز نباشد. برای تحقیق مذکور در طول سالهای1379-1385، 85 شرکت در هرسال و درمجموع 581 شرکت/سال مورد بررسی قرار گرفته و از آزمون رگرسیون چند متغیره، آزمونهای tو والد استفاده شد
نتیجه تحقیق نشان داد که رقم سودهای غیر عملیاتی برای بازار مربوط تر بوده است. نتیجه حاصل می تواند موید
تئوری حمام بزرگ بوده و به دلیل آگاهی بازار از انتخابهای مدیریت در این اقلام، برای رسیدن به سود مورد نظر
خود باشد. بنابراین این ارقام نسبت به سود عملیاتی برای بازار سرمایه بیشتر مربوط بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Operating Profit with Unoperating profit in Iran Capital Market

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Parisa sadat Behbahaniniya 2
چکیده [English]

This study investigates the value relevance of operating income versus non
operating income at Iran capital market. Regarding the main objective of
accounting practice, value relevance is a concept that has always required more
attention by accountants and regulators. By definition a factor is relevant if its
reflection at asset market`s value is not negligible. For this study in the period
1379-1385 companies in each year and totally 581 company/year investigate.
We use regression and T test and Wald test. Our results show that operating
income is more relevant to the market. This result could be consistent with big
bath theory and as a result of market attention to management choice in order
to change non operating income; to achieve their objectives. Consequently the
non operating items have more relevant for the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Relevance
  • Operating income
  • Big bath theory