بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد باساختار سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

دراین مقاله ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد با ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده
دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اساسی این پژوهش بررسی این موضوع می باشد
که آیا بین ساختار سرمایه در شرکتهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر با بخشهای مختلف صورت جریان
وجوه نقد رابطه وجود داشته است یا خیر ؟ قلمرو مکانی و زمانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1381 تا پایان سال 1385 دربورس فعالیت داشته و سال مالی آنها
منتهی به 29 اسفندماه بوده وطی دوره زما نی تحقیق حداقل یکبار افزایش سرمایه داده باشند. دراین پژوهش
بااستفاده از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه معین و با توجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 35 شرکت بعنوان
نمونه آماری درنظرگرفته شده ومورد آزمون قرارگرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که
ارتباط ساختار سرمایه و بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد را با استفاده از مدلهای آماری همبستگی مورد
آزمون قرار داده ونتایج حاصل ازبررسی برروی نمونه های آماری به کل جامعه تعمیم داده شده است. نتایج
پژوهش حاکی از آن است که بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد با ساختار سرمایه در شرکتهای
پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Relation between Different Segments of Cash Flow Statement and Capital Structure

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Heidarpoor 1
  • Hasan Esmaeili 2
چکیده [English]

Main goal of this research is to find out whether between different segments
of cash flow statement and capital structure in Tehran Exchange Committee
any relationship exists or not?
This research is limited to companies which have accepted in Tehran
Exchange Committee in 1381-1385 and have increased their capital at least
once in considered period.
In this research by applying formula the volume of sample were determined
thirty five companies.
The result of this study shows that there is not relationship between different
segments of cash flow statement and capital structure in Tehran Exchange
Committee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flow Statement
  • Capital Structure
  • Tehran Exchange Committee