بررسی ارتباط بین اطلاعات نامتقارن و سیاست های تقسیم سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این تحقیق رابطه بین اطلاعات نامتقارن و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران را مو رد مطالعه قرار می دهد. منظور از اطلاعات نامتقارن، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران وتهیهکنندگان صورت های مالی می باشد. به منظور اندازه گیری اطلاعات نامتقارن از سود هر سهم(EPS)و سودپرداختی هر سهم(DPS)در طی یک دوره 6 ساله 1381 الی 1386 استفاده شده است.
سیاست های تقسیم سود شرکت ها به چهارسیاست پرداخت درصد ثابتی از سود خالص،سیاست سود هموار،
سیاست افزایش های متعدد، سیاست سود سهام اضافی، تقسیم شده است . شرکت هابا توجه به تعریف هریک از این
سیاست ها و سودی که هر ساله به سهامداران پرداخت می کنند در یکی از این سیاست های تقسیم سود قرار
می گیرند. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه تحقیق در دوره زمانی 1381 الی 1386 نشان
می دهد که بین اطلاعات نامتقارن و سیاس تهای تقسیم سود رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relation between Asymmetric information and Dividend Policies

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Vakilifard
  • Ghodratollah Talebniya
  • Mehdi Ali Hoseyni
چکیده [English]

This research shows the relation between Asymmetric Information and
Dividend Policies in the accepted companies in the Tehran Stock Exchange of
securities. Asymmetric information means the asymmetry of information
between investors and financial statement producers .To measure the
Asymmetric Information, the earning per share and dividend per share are used
during a 6 years period from 2002 to 2007.
Dividend policies of the companies are separated into four policies: Paying a
fixed percent of net profit, regular dividend policy, multiple increase policy,
and extras dividend .The companies have one of these dividend policies based
on definition of each policies and dividend, which is paid to the stockholders
per year.
Analysis of gathered information and test of hypotheses during 2002-2007
show that there is a significant relation between Asymmetric Information and
dividend policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asymmetric information
  • dividend policies
  • Earning Per Share
  • Dividend per share