بررسی سیر تحول رویکرد های هزینه یابی و بودجه بندی عملیاتی در فضای کسب و کار صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

فضای کسب و کار در حوزه صنعت در یک قرن اخیر دستخوش تحولات زیادی بوده است. پارادایم های حاکم
بر محیط صنعتی تا قبل از دهه 1950 از نامعادله فزونی تقاضا بر عرضه متاثر بودند و بسیاری از رویکردها و
تکنیک های مدیریتی نیز بر این اساس شکل می گرفتند. بعد از دهه 1950 نامعادله فوق تغییر پیدا کرد و فزونی
عرضه بر تقاضا، و در نتیجه شدت گرفتن رقابت میان بنگاههای اقتصادی، موجب شد پارادایم غالب از توجه به
سودآوری به ارزش آفرینی هم برای سهامدار و هم برای مشتری تغییر کند. در همین راستا مد لهای هزینه یابی و به
تبع آن رویکردهای بودجه بندی مبتنی بر ارزش آفرینی مانند بودجه بندی بر مبنای صفر، بودجه بندی بر مبنای
فعالیت، هزینه یابی هدف، مدیریت ارزش افزوده و حسابداری مدیریت استراتژیک مطرح گردیدند و اخیرا نیزبحث فراسوی بودجه بندی (Beyond Budgeting)به تکامل دانش بودجه بندی متناسب با شرایط و بسترهای
محیط کمک شایانی نموده است. برای ارائه چارچوب مفهومی مدل جامع هزینه یابی و بودجه بندی در محیط
صنعتی ایران نیز لازم است به پارادایم ها و سایر متغیر های محیطی توجه شود و با در نظر گرفتن آن، نسبت به
بکارگیری رویکردها و تکنی کها اقدام نمود. با توجه به بررسی شرایط محیط صنعتی ایران و لزوم رقابت با صنایع
جهانی در سه بعد کیفیت، بهای تمام شده و زمان، رویکردهای مبتنی بر ارزش آفرینی و مدیریت موثر هزینه ها،
نقش غیر قابل انکاری در کمک به روند توسعه و ارتقا عملکرد شرکت ها و صنایع ایرانی ایفا خواهند نمود. از اینرو
لزوم تدوین یک چارچوب جامع برای هزینه یابی و بودجه بندی متناسب باشرایط محیطی صنایع ایرانی بایستی از
دو جنبه مطالعات آکادمیک و استفاده عملیاتی از رویکردهای نوین مورد توجه بیشتر قرار گیرد. لازم بذکر است که
در این مقاله صرفا کلیات موضوع طرح شده و طراحی و تدوین یک چارچوب جامع برای هزینه یابی و بودجه
بندی عملیاتی در محیط صنعتی ایران مستلزم مطالعات گسترده ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveyin Costing Approach & Operating Budgeting Development Trend in Business

نویسنده [English]

  • Mohammad Jalily
چکیده [English]

During the last 100 years, we have seen a significant shift in the business
environment. before 1950 In the all industries there was no competition. After
1950 we have seen an increasing competitive environment due to the
introduction of new manufacturing and information technologies, the focus on
the customer and the growth of worldwide markets. cost accounting and
management techniques and approaches were influenced by that shift . many
new techniques and approaches such as Zero-base budgeting, Management by
objectives, Activity Based Management (ABM), Activity Based Budgeting
(ABB), Strategic Management Accounting (SMA) were introduced. For
developing a conceptual framework for costing and budgeting in iran we must
get more attention to environmental conditions. Our industries must have
competitions with global companies so using value based approaches is an
essential and important action

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABB
  • managerial accounting
  • value creation
  • Beyond Budgeting
  • ABC