بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و مسئول مکاتبات.

2 ندارد

چکیده

سرمایه گذاری در شرکتها یک فرآیند دو بعدی(ریسک و بازده ) است. نمی توان یک پروژة سرمایه گذاری را
تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کرد. از طرف دیگر امروزه برای سهامداران ثزوتآفرینی یک هدف بزرگ در مدیریت واحد تجاری است EVAیکی از معیارهای ثروت آفرینی است که در
مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است . سهام شرکت ها دارای ریسک های متفاوتی هستند. در
نتیجه می توان بازده سهام شرکت ها را بر اساس ریسک سهام آنها تعدیل کرد تا قابلیت مقایسه بین بازده های سهاممختلف بازار میسر گردد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان همبستگی و قابلیت توضیح دهندگیEVA واهرم مالی برای معیارهای مختلف بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک (RVAR, RVOL,α)بوده است.
جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشندکه 45 شرکت از آنها به عنوان
نمونه آماری انتخاب شدند. دوره تحقیق از سال 1382 تا 1386 می باشد و آزمون فرضیات تحقیق در سطح اطمینان95%انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین EVAو اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده بر اساسریسک رابطه همبستگی معناداری برای هر یک از سال ها به صورت جداگانه و برای کلیه سال ها به صورتتجمعی مشاهده نشد؛ تنها در سال 1382 ارتباط همبستگی معناداری بینEVAوRVOLوجود دارد. بنابراین
نمی توان از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی برای پیش بینی بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک
استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the relationship between economic value added and financial leverage with risk- adjusted stock returns

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Talebniya 1
  • Mohammad Imani Barandagh 2
  • Askar Pourreza 2
چکیده [English]

Investment in firms is an process two subsequent (Risk and return). In the
investment project cannot select only on base of return overhead ,too, we must
attend risk in our decision. Other hand ,now day for shareholder ,wealth
earning is a topic purpose in the economic unit's management .Economic value
added(EVA) is a wealth earning measurement that in comparison of other
measurements has more utility. There are various risk for the firm's stocks .so ,
we can adjusted the return of firm's stocks on the base of stocks risk, that
sufficiency compression between various return stocks of market is possible .In
this, main purpose of research, study mater correlation and sufficiency
expression between EVA and financial leverage for various measurements riskadjusted
stock returns (RVAR , RVOL ,α).Statistical society of this research is
companies accepted in stock exchange of Tehran ,which ,forty five of them has
been selected as statistical sample. Research period is since 1382 to 1386.
hypothesis testing research done in confidence level 95 percent .Research
results show that ,there is no significant correlation between EVA and
financial leverage with risk- adjusted stock returns for each of years separately
and accumulated years and only there is a significant correlation between EVA
and RVOL in 1382

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic value added
  • financial leverage
  • risk- adjusted stock returns