ارزیابی توان و تبیین کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت تعیین بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در روابط اقتصادی هر کشور، موسسات مالی نقش بسیار مهم و حساسی را بر عهده دارند و با افزایش رقابت در فعالیتهای
سنتی ، پیچیده شدن مبادلات و گسترش بازار های مالی، فعالیت های موسسات مالی و اعتباری هر رو ابعاد گسترده تری به
خود می گیرد . این موسسات پیوسته تلاش می کنند با اجرای سیاستهای متناسب با تقاضای بازار و تنوع بخشیدن به خدمات
خود و بهبود آن سهم بیشتری از تقاضای بازار را به خود اختصاص دهند . این دو استراتژی در بطن خود نیازمند چرخش های
استراتژیک در فن آوری ارائه خدمات و ارزش آفرینی برای مشتریان است . یکی از موضوعات مطرح در این زمینه، بهره گیری
از شیوه مناسب تعیین دقیق بهای تمام شده محصو لات می باشد. در واقع عملیاتی کردن سه عامل حیاتی کیفیت ، زمان و
بهای تمام شده (عناصر مثلث بقاء ) در دنیای رقابتی و درحال تغییر امروز ضامن تداوم فعالیت همه موسسات است، که در
این مقاله سعی شده است به یکی از مهمترین عناصر این مثلث، یعنی بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور پرداخته
شود. لذا در این پژوهش با بیان نحوه تعیین بهای تمام شده در نظام بانکی کشور و بررسی کامل تمام ابعاد آن از لحاظ
مطابقت با قواعد بانکداری اسلامی، قانونی، علمی و همچنین بررسی نتایج استفاده از روشهای مختلف تعیین این قیمت، سعی
شده مدل منا سبی برای تعیین بهای تمام شده پول انتخاب و ارائه گردد . جهت آزمون مدل پیشنهادی با استفاده از اطلاعات
عملیاتی و مالی موسسه مهر استان آذربایجان غربی بهای تمام شده پول محاسبه و مورد تحلیل قرار می گیرد.
نتایج کلی حاصله از این بررسی ها بیانگر موارد ذیل بوده است.
الف) برای جلوگیری از هرگونه انحراف و اخذ گزارشات مالی مناسب و بویژه رعایت اصول بانکداری اسلامی، مبنای تعیین
قیمت خدمات مالی و اعتباری در موسسات مالی و اعتباری و بانکها الزاماً، باید بر اساس بهای تمام شده باشد.
ب) روش های متداول فعلی برای تعیین بهای تمام شده مناسب نیست و بهترین روش تعیین بهای تمام شده برای بانکها وموسسات مالی و اعتباری استفاده ازروش هزینه یابی برمبنای فعالیت( ABC) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ability evaluate along with clarification of Activity Based Costing usage for money cost determination within country banking network

نویسندگان [English]

  • Fereidoon Rahnamaye Roodposhty 1
  • Jamal Bahry Sales 2
  • Asgar Pakmaram 2
چکیده [English]

In every country economic relative, financial institutions contain serious and very
important role and with increasing the competitions in traditional activities, complexity of
transactions and financial markets growing, every day financial and credit institutions have a
fresh aspects. This institutions constantly attempt with the aim of implementation of polices in
proportion by market demand as well as diversify its services and improving that, apportion a
more share of market demand for its. These two strategies within their substance require for
strategic evolution in technology of serve and value creation for clientele. One of topics that
discuss in this case, employ of appropriate along with accuracy determination method of
products cost. In fact, in currently universal competition also changes, the accomplishment of
three vital factors such as quality, time(function) and cost (triangle survival elements) for
going concern of all the institutions be assurance. In this article, we attempt to discuss one of
the most significant elements of this triangle that is cost of money within country banking
network. By consider the amount and quantity of transactions than other institutions within
single monetary institution, the importance of determination of this price into one scientific
and precision way is more essential.
consequently, during this study by represent the approach of cost calculate in country
banking system and complete appraisal of all that aspects concerning its agreement with
Islamic banking rules, legal, scientific and survey the consequence of different methods that
used for determination of this price, we try that choose and represent proper model for
determination of money cost. For examining of presented model through using financial and
operational information of west Azerbaijan province Mehr institute, cost of money compute
and analyzed.
The result of this study explanatory as follows:
a. To prevent within any deviation as well as to obtain proper financial reports, in
particular Islamic banking principal compliance, necessarily, determination base for
the price of financial and credit services into financial and credit institutions and
banks, must be present upon the cost.
b. Present existing methods don’t proper to cost determination and the most excellent
technique of cost determination for banks, financial and credit institutions, include
make use of Activity Based Costing (ABC) technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Based Costing System
  • Cost
  • country banking network