بررسی شناخت جامعه حسابداران ایران ازREAو نقش آن در آموزش سامانه های اطلاعاتی حسابداری در دانشگاه های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه اینترنت، تجارت الکترونیک و سامانه های اطلاعاتی نقش مهمی در واحدهای تجاری ایفا م ی کنند . چنانچه
واحدهای تجاری از سامانه های اطلاعاتی مناسب برخوردار نباشند، نمی توانند در بازار رقابتی جهانی وارد شده و به فعالیتخود ادامه دهند. از این رو سامانه اطلاعاتی مرعREAبه عنوان یک نوع سامانه که دارای چنین توانائی است، قابل طرح
است. این الگو از جمله قابلیت استفاده در استاندارد گذاری برای انتقال اطلاعات بین سامانه های واحدهای تجاری را نیز
داراست و همچنین در آموزش دروس سامانه های اطلاعاتی حسابداری به صورت گسترده ای استفاده می شود . هدف از این
پژوهش، یافتن دلایلی است که باعث شده الگوی مرع در ایران مورد توجه واقع نشود و جامعه حسابداری شناخت کافی
نسبت به آن نداشته باشد . بدین منظور نخست، بعضی از جوانب نظری موضوع بررسی شد تا دلایل عدم توجه شناسائی ومورد بررسی قرار گیرد . در این راستا مطالبی در مورد ساختار مرعREAدر سطح مفهومی و در سطح آنتولژیکی (ما به ازاء
کاربردی)، در باره نقش آن در تجارت الکترونیک و در آموزش سامان ههای اطلاعاتی ارائه گردید.
جامعه آماری در این پژوهش جامعه حسابداری ایران می باشد. بدین منظور استادان حسابداری دانشگا هها، حسابرسان در
سطح شری ک/ مدیر، سرپرستان ارشد، سرپرستان و مدیران مالی ش رکتهای پذیرفته شده در بورس مستقر در تهران به عنوان
جامعه آماری اصلی برگزیده شدند.برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارSPSSنسخة شماره 14 استفاده شده و تجریه و تحلیل داد ههای جمع آوری شدهاز طریق آزمونT آزمون ناپارامتریχآزمون نسبت و آزمون رتب های فریدمن صورت گرفته است . طبق تجزیه و تحلیلداده های آماری شش فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند و بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن، عوامل زیر به ترتیب باعث عدمشناخت مرعREAشده اند:عدم استفاده از مرعREA در آموزش سامانه های اطلاعاتی حسابد اری، نبود منابع علمی کافی در زمینه معرفی مرع REAعدم استفاده از اینترنت برای انجام معاملات تجاری، عدم توجه به زنجیره تأمین در امور تجاری، اکتفا به سامانه هایاطلاعاتی موجود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of diagnois of Iran Accountant society of REA in eduation of Accounting systems in Universites

نویسندگان [English]

  • Kambiz Forghandoost Haghighi 1
  • Mehri Gharaat 2
چکیده [English]

These days Internet, E-Commerce and Information systems play a major role in
enterprises. If enterprises are not equipped with suitable Information Systems, they
will not be able to participate in the world competitive markets and survive in them.
Hence the REA information system is known as the one that has this ability, while
this model can be used in setting standards for data transmission between enterprises,
it is widely used in teaching accounting information systems as well.
There are seven hypotheses in this research, six of which were about hurdle that
cause not to identify REA in Iran. Seven hypotheses were put forth in this research, in
six of which six different causes for REA's lack of identification were discussed:
∗ lack of sufficient scientific sources for introducing the REA
∗ not using REA in teaching AIS
∗ sufficing to existing information systems
∗ lack of attention to integrated information systems
∗ not using Internet to do trades
∗ lack of attention to the supply chain in enterprises.
In the seventh hypothesis; however, using the REA pattern in teaching AIS was
discussed for a better understanding of the students.
The research was done between university professors, auditors and financial
managers of different companies. The questions in the questionnaire included five
choices and they were measured by Likert scale.
SPSS, version 14, was used to analyze the statistics and the analysis of these data
has been done through the nonparametric chi square (χ 2 ), t-student and Fridman krelated
tests.
During the analysis of the data, six of the hypotheses were approved. Only "lack of
attention to integrated information systems" was not accepted as a cause for lack of
identification.
It is hope, that this research will trigger such discussions and studies in academic
assemblies as well as professional associations.