بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر سود مندی اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این تحقیق به بررسی اثر محافظه کاری حسابدای بر سودمندی اطلا عات حسابداری برای تصمیم گیری پرداخته
است. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به سالهای 1381 تا 1386 از میان شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است . یافته های تحقیق نشان می دهد ، محافظه کاری حسابداری اثری بر
سودمندی اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار ایران ندارد به عبارتی بر خلاف نظریه
ارائه شده در چارچوب مفهومی مشترک، ارتباطی میان محافظه کاری و سودمندی برای تصمیم گیری در ایران
مشاهده نشده است، این موضوع ممکن است متاثر از عدم کارایی بازار ایران باشد که به اطلاعاتی به غیر از
اطلاعات حسابداری و مالی وابسته است و کمتر تحت تاثیر اطلاعات مالی و حسابداری قرار دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the accounting conservatism effect on decision usefulness

نویسندگان [English]

 • Hashem Nikoomaram 1
 • Hamidreaza Vakilifard 2
 • Roohallah Dehghan Banadaki 2
چکیده [English]

This study analyzes the impact of accounting conservatism on decision usefulness.
The hypothesis of the study were tested by making use of the mixed data of the
corporations accepted into the Securities Market from years 1381 to 1386. The
findings of the study show that accounting conservatism has no decision usefulness in
the Iranian Securities Market. In other words, against the given theory in the shared
conceptual framework, there were not observed any relations between conservatism
and decision usefulness in Iran. It is possible that this issue is affected by the
inefficiency of the Iranian market, which is dependent on some information other than
the accounting and financial information, and is less affected by the financial and
accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conservatism
 • Decision usefulness
 • Share Market Value
 • Share book value
 • The Efficient Markets Hypothesis
 • conceptual framework
 • Net profit
 • Operating profit
 • Sales
 • Size of the Corporation