استراتژیهای مدیریت هزینه و ایجاد مزیت رقابتی (مطالعه موردی و تطبیقی: هزینه یابی هدف و هزینه یابی کیفیت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

سازمانها در یک محیط پیچیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری شکل گرفته اند و در کنار سایر بنگاههای
اقتصادی با دستیابی به اهداف راهبردی خود به تکامل می رسند. خلق و حفاظت از مزیت رقابتی در این فضای
رقابت زا در سطح داخلی و بین المللی، به عنوان یکی از مؤلفه های تضمین ماندگاری سازمان به حساب می آید.
امروزه مشتریان خدمات و کالای مورد نیاز خود را بدلیل وجود محصولات متنوع و وفور عرضه کنندگان کالا، در
پایین ترین سطح قیمت، بالاترین سطح کیفیت و در سریع ترین زمان ممکن تقاضا می کنند. بطور طبیعی مدیریت
سازمان با در نظر گرفتن شرایط محیطی حاکم بر بنگاه اقتصادی برای تحقق و دستیابی به این خواست و ضرورت
یعنی کاهش بهای تو لیدات و خدمات، بهبود کیفیت و تسریع تحویل آنها در تعامل با تأمین ارزش مشتریان اهتمام
می ورزد . اداره کردن و ایجاد تعادل و هماهنگی بین عوامل سه گانه فوق از مسائل بحث انگیز مدیریت استراتژیک
و به عنوان کلید بقا در دنیای کسب و کار مطرح است . از سوی دیگر تحولات چ ند سال گذشته شامل آزاد سازی
اقتصاد، رونق مجدد بورس اوراق بهادار و نزدیک شدن نرخ بهره به سطح نرخ تعادلی، باعث گردیده که مباحث
مختلف مدیریت هزینه اهمیت فراوان بیابد . زیرا هرگونه اقدام در جهت کاهش هزینه تولید کالا و خدمات مستقیماً
بر قیمت سهام در بورس اوراق به ادار تأثیر می گذارد. هدف اصلی این پژوهش تبیین نظری مدیریت هزینه و تکنیک
های نوین آن با تأکید بر هزینه یابی هدف و هزینه یابی کیفیت و نقش هریک در ایجاد مزیت رقابتی و مصون
سازی سازمان ها در برابر تأثیر پذیری از رقبا در محیط کسب وکار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost Management Strategies And Making Competitive Advantage (a comparative study: target costing and quality costing)

نویسندگان [English]

  • Jamadverdi Gorganli Dooji1 1
  • Naghi Fazeli 2
چکیده [English]

Organizations have been formed in a complicated political, economical, social and
technical environment. Their development is by very nature dependant on achieving
their goals & approaches. Creating & protecting their competitive advantage in such
an environment in national and international levels has been introduced as a
component effective in an organization’s survival & continual. Nowadays, the
customers demand their services and essential Goods in their lowest price, fast
delivering and best quality. Due to the existence of various products and suppliers.
The organizations managers have been trying to achieve these goals i.e reducing cost
of goods & services, improving quality and their fast delivering in interaction with
customers value. considering the environment condition dominant on economic
institution. Managing & balance-making among 3-above mentioned factors is on of
the most controversial issues in strategic management. It has been introduced as a key
factor to continue its activities in business. On the other hand, the recent changes i.e
laissez-faire, flourishing of stock exchange and changing the interest-rate to the
balanced-rate are example to make different issues posed in cost management
significant. Since any measure to reduce cost of goods production and services can
directly have an impact on stock price in stock exchange. The main aim of this study
is to state cost management & its modern techniques focusing on target costing,
quality costing, their roles in making competitive advantage & organization against
being effective from competitors in business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Management
  • Target costing
  • quality costing and competitive advantage. 1