ارائه مدلی برای حسابداری مدیریت زیست محیطی با رویکرد چرخه عمر محصول AHP فازی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه مدیران دریافته اند، هزینه های مرتبط با محیط زیست به شرط آنکه به درستی شناسایی، اندازه گیری و
تخصیص داده شوند به صرفه جویی و ایجاد سود بالقوه می انجامند. حسابداری مدیریت زیست از این پس
شرکتها را قادر میسازد اثرات خود را بر طبیعت و محیط زیست تجزیه و تحلیل، و مدیران را نسبت به این
موضوع و تاثیر مالی که شرکت بر طبیعت دارد، آگاه کنند. در این مقاله ضمن بررسی جنبه مختلف حسابداری
مدیریت و چرخه تولید محصول با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبه بندی میزان رعایت معیارهای
مختلف زیست محیطی تولید در شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز می پردازیم. مطابق یافته های پژوهش در این
شرکت، کیفیت، انتشار در هوا، آب یا خاک، پیش بینی آلودگی، هزینه، پیش بینی آلودگی و انعطاف پذیری دارای
رتبه پایینی بودند که ضروریست برای ارتقا این معیارها اقدامات لازم به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An integrated approach to green design, product life cycle, AHP Fuzzy And environmental management accounting (Case Study: wire and cable manufacturing company of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Jamal Bahri Sales 1
  • Fatemeh Rezaie 2
چکیده [English]

Today, managers have found, the costs associated with the environment, provided that the rightly identified, measured and allocated, the can lead to saving and create the potential benefits. Accounting Management enables companies to analyze their effects on nature and the environment, and inform the company management about this issue and the financial impact on nature. In this article in addition to the analyzing the aspects various of management accounting and product production cycle using analytic hierarchy fuzzy, Explains the rating of amount observance of of environmental standards in the production of wire and cable manufacturing company of Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • product life cycle - Environmental Management Accounting - AHP Fuzzy
*      خوش طینت، محسن و رحیمیان، نظام الدین.(1383)،" هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری "مطالعات حسابداری، شماره6.

*      رحمانی، علی و علیپور، شراره(1390)، دیدگاه جامعه حسابداری ایران درمورد پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، شماره 14.

*      ریاحی بلکویی، احمد(1390)تئوری های حسابداری، ترجمه دکتر علی پارساییان، انتشارات ترمه ، چاپ سوم.

*      سجادی، سیدحسین، عربی، مهدی،(1391)،تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بین المللی بر کیفیت حسابداری، حسابدار رسمی، شماره 29.

*      مهام،کیهان، فرج زاده،علی اصغر،  آقایی قهی،علیرضا،(1390)، مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استاندارهای ملی حسابداری، ماهنامه حسابدار، اردیبهشت.

*      رسولی، فرامرز (1384)، حسابداری سبز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، ماهنامه حسابدار، شماره 168.

*      Oehr , Tim-Frederik . Zimmermann ,Jochen . (2012) . “Accounting and the welfare state: The missing link”. Critical Perspectives on Accounting , 23 : 134-152

*      Prepared for the Expert Working Group on " Environtment Management Accounting Procedure and Principal ". United Nation, New york, 2001

*      Armstrong, C., Barth, M., Jagolinzer, A. and Riedl, A. (2007) Market reaction to the IFRS adoption in Europe, Working Paper, Stanford University.

*      Walker , Martin. (2010) .“Accounting for varieties of capitalism: The case against a single set of global accounting standards”.  The British Accounting Review , 42 : 608-627

*      Samuel ,Sajay . Manassian ,Armond . (2011) .“ The rise and coming fall of international accounting research ”.Critical Perspectives on Accounting , 22 : 134-15

*      Mikhailov L., 2003, Deriving priorities from fuzzy pairwise judgements, Fuzzy sets and systems, Vol. 134, PP. 365-358

*      Mikhailov L., 2000, A fuzzy programming method for deriving priorities in the analytic hierarchy process, Journal of the Operational Research Society, Vol. 51, PP. 341-349

*      Mon Don-Lin, Cheng Ching-Hsue, 1994, Evaluating weapon system by analytical hierarchy process based on fuzzy scales, Fuzzy sets and systems, Vol. 63, PP. 1-10

*      Mon Don-Lin, Cheng Ching-Hsue, Lin Jiann-Chern, 1994, Evaluating weapon system using fuzzy analytic hierarchy process based on entropy weight, Fuzzy sets and systems, Vol. 62, PP. 127-134

*      Sonmez Mahmut, 2006, A Review and Critique of Supplier Selection Process and Practices, Loughborough University,

Stock R. James, 2001, Strategic logistics management, Mc GrawHill, fourth edtion