بررسی رفتار چسبنده بهای تمام شده کالای فروخته شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 کارشناس ارشد حسابداری، مدرس حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

تحقیقات اخیر در ارتباط با رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات سطح فعالیت حرکت نمی کنند و نسبت به تغییرات رو به بالا و رو به پایین سطح فعالیت از خود واکنش متفاوت نشان می دهند، این پدیده چسبندگی هزینه نامیده شده است. هدف از این پژوهش بررسی رفتار چسبنده بهای تمام شده کالای فروخته شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران می باشد. در این پژوهش تعداد 260 سال- شرکت در بازه زمانی 1390 -  1386  مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که به ازای 1% افزایش درآمد فروش، بهای تمام شده کالای فروخته شده  65% افزایش می یابد، ولی به هنگام کاهش 1% درآمد فروش، بهای تمام شده تنها 11% کاهش می یابد. همینطور شدت و عوامل چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده در صنایع مختلف باهم متفاوت بوده و چسبندگی بهای تمام شده، در تغییرات بالای 15% در درآمد فروش رخ داده و معنی دار میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the Sticky Behavior of Cost of goods sold in companies listed on Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Gh. Reza Mahfoozi 1
  • M. Taghi Abolhasani 2
  • Reza Rostami 3
چکیده [English]

Recent studies in cost behavior find that, costs do not move proportionately to the activity levels and costs respond differently to upward and downward changes in activities, This phenomenon is called sticky costs. The purpose of this paper is study of the Sticky Behavior of Cost of goods sold in companies listed on Tehran stock exchange. In this study, 260 years - firm the period from 2007 to 2011 were examined. findings show that, for 1% Increase in sales level, Cost of goods sold increased by 65%,while that for 1% decrease in sales level, Cost of goods sold decreased by 11%, The results also show that Intensity and factors of the cost of goods sold sticky Not the same in different industries together. We also find that cost of goods sold are sticky when revenues change by more than 15%, Is significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • sticky costs
  • cost behavior
  • Cost of goods sold
  • Sticky Behavior of Cost of goods sold
*      حافظ نیا، محمد رضا. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی.

*      خالقی مقدم، حمید؛ کرمی، فاروق. (1388). پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیری و چسبندگی هزینه. مطالعات حسابداری، شماره 23، صص19-41.

*      کردستانی، غلامرضا؛ مرتضوی، سید مرتضی. (1391) بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه ها. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67، صص 73-90 .

*      قائمی، محمدحسین؛ نعمت الهی، معصومه. (1385). بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 16، صص71-78.

*      نمازی،  محمد؛ دوانی پور، ایرج. (1389). بررسی تجربی رفتار چسبنده هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 62، صص 85- 102.

*      نمازی، محمد. (1377). بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت  و ملاحظات رفتاری آن. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی. شماره های 26 و 27، صص 134 – 144.

*      Anderson, M. C., Banker, R. D., Chen T. L., and S. Janakiraman. (2003). Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”?. Journal of Accounting Research, 41(1): 47- 63.

*      Anderson, M. C., Banker, R. D., Chen T. L., and S. Janakiraman. 2001. Drivers of stickiness in the cost of sales at service firms. Working paper, The University of Texas at Dallas

*      Anderson, S; Lanen, W. (2007). Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs?". Working Paper, Rice University.

*      Balakrishnan, R., Petersen, N. Does Capacity Utilization Affect the “Stickiness” of Cost?". Journal of Accounting, Auditing and Finance, 19(3): 283- 299.

*      Balakrishnan, R., Gruca, T. (2008). Cost Stickiness and Core Competency: A Note Working Paper, The University of Iowa.

*      Banker, R., Chen, L. (2006). Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness. The Accounting Review, 81(2):285-307.

*      Calleja, K., Steliaros, M., Thomas, D. (2006) A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research 2006,17(2): 127- 140.

*      Cooper, R., Kaplan, R. S. (1998a). Cost & Effect – Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance. Harvard Business School Press, Boston.

*      Cooper, R., Kaplan, R. S. (1998b) The Design of Cost Management Systems –Text and Cases (2nd ed). Prentice Hall Inc, New Jersey.                                                      

*      Chen, C., Lu, H., Sougiannis, T.(2008). Managerial Empire Building, Corporate Governance and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and administrative Costs. AAA Management Accounting Section (MAS) Meeting Paper.

*      Ingram, R., Albright, T., Hill, J. (1997). Managerial Accounting: Information  forecisions. Cincinnati: South-Western.                                                                   

*      Lazere, C. (1996). Spotlight on SG&A. CFO 12(December): 28-34.

*      Medeiros, O. R., Costa, P. S. (2004) Cost Stickiness in Brazilian Firms. Available at SSRN.

*      Noreen, E., N, Soderstrom.(1997) The Accuracy of Proportional Cost Models:

*      Evidence from Hospital Service Departments. Review of Accounting Studies: 89-114.

*      Subramaniam. C., Weidenmier, M.(2003). Additional Evidence on the Sticky Behavior of Costs. Working Paper, Texas Christian University.