بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذبیحی، علی [1] استادیار و عضو هیئت علمی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
  • ذوالقدر، مصطفی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لطفی، احمد [1] (نویسنده مسئول و طرف مکاتبات
  • لطفی، مریم [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
  • لک، فضل اله [1] استادیار دانشگاه خلیج فارس، گروه علوم پایه، بوشهر، ایران.

م

ن

و

ه

ی