نویسنده = فغانی ماکرانی، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 197-217

الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی