نویسنده = تقی زاده، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مالکیت سرمایه گذاران نهادی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 1-16

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده