نویسنده = سلمان پناه، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 87-96

نجمه سلمان پناه؛ قدرت اله طالب نیا