نویسنده = خرم، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعدیل کنندگی اندازه هیئت مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 61-74

هاشم ولی پور؛ لادن زارع؛ اسماعیل خرم