نویسنده = زارعیان برجی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 15-28

احمد مدرس؛ حمید زارعیان برجی