نویسنده = بالایی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین جریانهای نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی و جریانهای نقدی عملیاتی آتی

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1390، صفحه 77-93

قدرت اله طالبنیا؛ مجید بالایی