نویسنده = رضایی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی و مولفه‌های رفتاری بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 55-72

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی‌اکبر رضایی