نویسنده = محسنی ملکی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 217-232

سید مرتضی نبویان؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی