نویسنده = افشار، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری با هزینه سهام عادی شرکت ها

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 27-41

فرزین رضایی؛ مصطفی افشار