نویسنده = گودرزی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط ویژگی های تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 43-59

زهره حاجیها؛ احمد گودرزی؛ زهرا فتاحی


2. اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 123-134

سعید عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی