نویسنده = رستمی، وهاب
تعداد مقالات: 2
1. مربوط بودن سطوح و اجزاء سود گزارش شده برای پیش بینی ارزش شرکت

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 93-107

دکتر هاشم ولی پور؛ وهاب رستمی؛ علیرضا شهابی