نویسنده = بنی مهد، بهمن
تعداد مقالات: 7
1. محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 21-34

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ محمد جعفر ولیخانی


2. مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 17-32

بهمن بنی مهد؛ یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان


3. تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام : آزمون فرضیه ثبات رفتاری

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 67-77

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ فاطمه مروارید عراقی


4. دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 31-43

هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی کیائی


5. اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 41-54

بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی زینالی


6. ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 1-16

احمد یعقوب نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ اعظم شکری


7. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 89-102

مهدی مرادزاده فرد؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی دیندار یزدی