نویسنده = دارابی، رویا
تعداد مقالات: 5
1. عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه

دوره 12، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 89-102

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد


2. نقش دسترسی به تسهیلات بانکی در مدیریت سرمایه در گردش شرکتی

دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 29-45

زهرا نصیری؛ رویا دارابی


3. کیفیت افشا و پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری

دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 51-63

رویا دارابی؛ حسن چناری بوکت؛ مرجان محمودی خاتمی


4. رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سهام شرکتها و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این روابط

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 1-14

رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ مسعود مشکین


5. تاثیر بندهای گزارش حسابرس مستقل بر شفافیت گزارش های مالی

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 79-96

رویا دارابی؛ عاطفه رضائی جعفری