نویسنده = رهنمای رودپشتی، فریدون
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی و تبیین اثرات کنشگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه شبکه کنشگران

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 91-110

نعمت رستمی مازویی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید محمدرضا رییس زاده؛ زهرا پورزمانی


2. بررسی قیمت گذاری سازه های سود طی چرخه عمر شرکت ها

دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 109-122

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ سارا کریم پور


3. ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 67-81

مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی