نویسنده = مدرس، احمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 15-28

احمد مدرس؛ حمید زارعیان برجی


2. بررسی نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 65-71

احمد مدرس؛ محمدعلی بیداری