نویسنده = پورحیدری، امید
تعداد مقالات: 2
1. اثر ویژگیهای فردی حسابرس در تمایل به استفاده و اتکاء بر چک لیست

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 105-118

امید پورحیدری؛ سعید بذرافشان