نویسنده = دستگیر، محسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 69-88

محسن دستگیر؛ مهسا هنرمند