نویسنده = خواجوی، شکراله
تعداد مقالات: 5
1. رویکرد انتقادی و نقش آن در حسابداری

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 73-86

شکراله خواجوی؛ زعیمه نعمت الهی


2. الگوی مفهومی حسابداری شهروندی مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 97-106

شکراله خواجوی؛ محمد محمدیان


3. اجتناب مالیاتی و نظریه نمایندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 15-28

شکراله خواجوی؛ امیر سروستانی


5. امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن مطالعه موردی: شرکت های پتروشیمی جنوب کشور

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 35-49

شکراله خواجوی؛ یوسف سروری