نویسنده = رضایی، فرزین
تعداد مقالات: 3
1. رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری با هزینه سهام عادی شرکت ها

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 27-41

فرزین رضایی؛ مصطفی افشار


2. مقایسه عوامل موثر بر نرخ بازده دارایی ها با تاکید بر راهبردهای تجاری

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 1-13

فرزین رضایی؛ رضا محسنی؛ مریم رایقی


3. تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 101-115

فرزین رضایی؛ حامد عازم