نویسنده = گرامی راد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مقاله های مجلات علمی– پژوهشی حسابداری و مالی منتشره بین سال های 1387-1392

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 105-122

فاطمه گرامی راد؛ مهدی محمدی؛ نرگس سرلک