نویسنده = محسنی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
2. سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 29-47

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فضل اله لک؛ عبدالرضا محسنی