نویسنده = پاک مرام، عسگر
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد همزمان تولید ناب و ERP:به سوی یک فرآیندپیاده سازی ناب مبتنی برERP

دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 87-103

عسگر پاک مرام؛ ابراهیم رستم نژاد


2. تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 121-140

دکتر رمضانعلی رویایی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام


3. ارزیابی توان و تبیین کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت تعیین بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 17-36

دکترفریدون رهنمای رودپشتی؛ جمال بهری ثالث؛ عسگر پاک مرام