نویسنده = نیکومرام، هاشم
تعداد مقالات: 10
1. تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 13-27

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی


2. پاداش مدیریت و پایداری سود

دوره 8، شماره 24، بهار 1394، صفحه 61-71

هاشم نیکومرام؛ پریسا پازوکی


3. ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی- فازی)

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 49-66

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ یوسف تقی پوریان


5. دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 31-43

هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی کیائی


6. ارزیابی تأثیر بکارگیری الزامات استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده 700 در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 75-92

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی اکبر نونهال نهر


7. تاثیر سوگیری های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 75-90

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ آرزو جلیلی


9. مقایسه نقش فروش و سود در ارزشیابی شرکت (مورد مطالعه: صنعت سیمان)

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 41-55

هاشم نیکومرام؛ علیرضا زارعی سودانی