نویسنده = رحمانی، علی
تعداد مقالات: 3
2. فراتحلیل )متا آنالیز( استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 101-117

آمنه بذرافشان؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی؛ سوسن باستانی


3. نقد پژوهش های کیفیت گزارشگری مالی و ارایه نظریه "اطلاعات-عدم اطمینان محور" جهت ارایه تعریف مفهومی کیفیت

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 1-18

حسین اعتمادی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر؛ رضا حصارزاده