نویسنده = زینالی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 41-54

بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی زینالی