نویسنده = یعقوب نژاد، احمد
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 1-14

زهرا پورزمانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ احمد یعقوب نژاد؛ علی بیات


2. ارتباط بین شاخص های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 25-35

احمد یعقوب نژاد؛ رمضانعلی رویایی؛ کاوه آذین فر


3. ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 1-16

احمد یعقوب نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ اعظم شکری


4. رابطه بین اثرات اجرای مدیریت کیفیت اروپایی و ارزش افزوده بازار

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 35-46

احمد یعقوب نژاد؛ صفورا احمدی