نویسنده = سروری، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن مطالعه موردی: شرکت های پتروشیمی جنوب کشور

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 35-49

شکراله خواجوی؛ یوسف سروری