نویسنده = علوی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 67-78

محمدحسین قائمی؛ سید مصطفی علوی