نویسنده = عازم، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 101-115

فرزین رضایی؛ حامد عازم