نویسنده = افشاری، اسداله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 17-29

اسداله افشاری؛ علی سعیدی؛ الهام رشادی