نویسنده = محمدآبادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 67-77

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان